مسئولین شهرداری

مهدی ایمانیان - معاون شهردار کوشک
***********


مسعود ضیغم زاده- مسئول امور اداری و کارگزینی 
***********

جواد مهرابی مسئول امور مالی
***********


شفیعی  مسئول شهرسازی
***********


رسول حاجیها مسئول درآمد
***********


امیرحسین محمدی - مسئول عمران و دبیر کمیسیون ماده 100 و مسئول روابط عمومی 
***********


سلطانی - مسئول تشکیل پرونده و بایگانی
***********


خانم ابوحیدری - مسئول دبیرخانه