مسئولین شهرداری 
مهندس مهدی  ایمانیان - معاون شهردار کوشک


 
مهندس سلمان نصر اصفهانی مسئول امور اداری و کارگزینی و انفورماتیک


جواد مهرابی مسئول امور مالی


مهندس شفیعی  مسئول شهرسازی


رسول حاجیها مسئول درآمد


 مهندس امیرحسین محمدی  مسئول عمران و دبیر کمیسیون ماده 100سلطانی مسئول تشکیل پرونده و بایگانی

خانم ابوحیدری  مسئول دبیرخانه