آئین نامه مالی شهرداری ها

--جهت دسنرسی به ائین نامه مالی شهرداریها روی لینک زیر کلیک بفرمایید

/afiles/up/other/لینک/آئین نامه مالی شهرداریها.pdf