بازديد شهردار کوشک از دارالقرآن اهلبيت خميني شهر
به گزارش روابط عمومي شهرداري کوشک ، مهندس قرباني شهردار کوشک به همراه اعضاي شوراي شهر از مجموعه دارالقرآن اهلبيت خميني شهر که به همت خيرين بناگذاري شده و در کشور شاخص است بازديد داشت.
در نشست با مديرعامل اين موسسه مطالبي پيرامون برگزاري برخي برنامه هاي فرهنگي، قرآني، مشاوره اي مذاکراتي انجام شد تا طي تفاهم نامه اي بين شهرداري و اين موسسه در حوزه فرهنگ شهروند و ارتقا فرهنگ شهروندي و ترويج قرآن و اهلبيت طرح ها و دوره هايي برگزار شود.