برگزاري برنامه زنده راديويي موج جووني از راديو جوان در ۳۱ مرداد و ۱ شهريور ماه شهر کوشک