روکش و کانيو گذاري خيابان آزادگان
با توجه به طرح مطالعاتي دفع آبهاي سطحي شهر کوشک نسبت به رفع مشکل آبگرفتگي در خيابان آزادگان با اجراي کانيو گذاري و روکش آن اقدام گرديد