جلسه برسي مشکلات وپيگيري هاي بهداشتي شهر
جلسه برسي مشکلات و پيگيري هاي بهداشتي شهر کوشک ازجمله بيمارستان شهر باحضور امام جمعه محترم شهرحاج آقاهاشمي،مهندس مجيدقرباني شهردارکوشک ،اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر،دکترگلزاري رئيس محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خميني شهر ومعاونين (دکترجنگجو ودکتر روحاني) برگزارشد..