کد مطلب: 139086
جهادآسقالت درشهرکوشک
تاریخ انتشار : 1398/08/11
نمایش : 397
به همت وتلاش شهرداري کوشک جهاد آسفالت،لکه گيري،کانيوگذاري و زيرسازي  درشهر ادامه دارد..

آسفالت وکانيوگذاري بن بست 15 خيابان جنت
آسفالت فرعي 17 خيابان جنت
زير سازي وآسفالت عقب نشيني خيابان جنت 
زيرسازي وآسفالت عقب نشيني خيابان جنت نبش بن بست 10
زيرسازي وآسفالت ترانشهاي خيابان شهيدان مرادي
آسفالت ولکه گيري فرعي هاي کوي شهيد نصراللهي
آسفالت بن بست 10 خيابان شهيدنصرالله مهرابي
آسفالت فرعي کنارساختمان پست
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن