دلیل پرداخت عوارض

-یکی از مسائل مهم شهرداریها در سراسر جهان ایجاد منابع پایدار کافی در آمدی و تامین هزینه خدمات گسترده شهری اعم از امور نظافت و عمران شهری و هزینه های پرسنلی از طریق عوارض و ... مذکور است .

مدیریت شهری کلان شهر اهواز -این روزها با انجام تبلیغات محیطی و اطلاع رسانی فراوان - تسهیلات و بخشودگی ۱۰۰درصدی جرایم دیرکرد سالهای گذشته را به اجرا گذاشت .

حال اینکه این سوال در ذهنم این گونه مطرح شد که براستی چرا باید ما به شهرداری ها عوارض سالانه بدهیم؟

در ابتدا این نکته را باید متذکر بود که هم اکنون موضوع استقلال مالی نه تنها در شهرداری های ایران بلکه در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا با مشکلاتی در ارتباط با اداره و توسعه عمران و خدمات نوین شهری مواجه هستند.

جهت اطلاع بیشتر از درآمد شهرداریها دانستن موارد ذیل خالی از لطف نیست !

در آمد شهرداریها از دو منبع تامین می گردد :

۱-منابع درآمد داخلی

شامل دریافتی های مستقیم شهرداری از عوارض مستغلات ( اراضی و املاک ) و درآمد حاصل از عوارض غیر مستغلات است.

۲- منابع درآمد خارجی

شامل درآمدهایی است که خارج از سازمانهای شهرداری دریافت می گردد. مانند عوارض آب ، برق، تلفن و نیازمندیهای شهری مشابه ، کارخانه و کمک های بلاعوض دولت

ماده 29 آئین نامه مالی شهرداریها، درآمد شهرداریها را به طبقات ذيل تقسیم می کند

1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر)

2- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

3- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

4- درآمدهای حاصل از وجوه اموال شهرداری

5- کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

طبقه بندی درآمدهای شهرداری

1- سهمیه شهرداری از پرداخت وزارت کشور
2- عوارض توأم با مالیات وصولی در محل
3- عوارض بر ساختمانها و اراضی
4- عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل
5- عوارض بر پروانه ها، کسب و فروش و تفریحات
6- درآمد حاصل از فروش و در آمدهای وصولی در مقابل خدمات
7- درآمد تأسیسات شهرداری و جرایم و تخلفات
8- درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری
9- کمک بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای نقدی و موجودیهای دوره های قبل


در این بین شهروندان باتوجه به هزینه های مختلف شهرداری ها در سال - سهم قابل توجه و البته باارزشی در تامین بخشی از هزینه های موجود شهرداریهارا پرداخت می کنند که این در بسیاری از کشور های پیشرفته تقریبا با اقبال بسیار بالای مردمی همراه است که مهمترین راه تحقق این مهم - می توان به فرهنگ سازی مناسب در خصوص افزایش حس مشارکت مردمی در این گونه جوامع نه تنها اختیاری نیست بلکه بصورت اجبار و عدم مشارکت شهروندان ! مساوی است با قطع خدمات و جرایم سنگین مالی را به همراه دارد.

برخی از افکار عمومی شاید این اعتراض یا سئوال را داشته باشند که چرا ما در قبال خدمات اندک! این عوارض و ..را بدهیم!؟

باید در پاسخ گفت: این حداقل مبلغی است که سرپرست خانوار چند نفره ساکن شهر درقبال خدماتی شهری اعم از نظافت و اداره امور شهر و...به آنان داده می شود را با توجه به هزینه های تصاعدی و سرسام آور شهرداریها را با پرداخت سهم خود تامین می کنند!

حال اینکه امروزه هزینه های شهرداریها با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه! بسیار افزایش یافت ولی موضوع اصلی در اینجا وقتی بغرنج تر می شود که بسیاری از شهروندان سهم مالی خود را به شهرداریها پرداخت نمی کنند!

براساس برخی منابع موجود بیش از نیمی از شهروندان به دلایل مختلف! عوارض سالانه مختلف خود را پرداخت نمی کنند!

برخی دلایل دادن عوارض و ...به شهرداری ها : اولا :سهم اندک و البته ارزشمند ما شهروندان در توسعه ی شهرمان است که با پرداخت بخشی از درآمد و سهم شهروندی خود به شهرداری ها تحقق می یابد!

دوما این مسئله نه تنها مختص شهرداریهای ایران نیست بلکه همه شهرداری های مهم و بزرگ دنیا به این موضوع به شکل جدی تری نگه می کنند و حتا ۱۰۰ درصد منابع و درآمدخود را از این گونه عوارض سالانه مردمی تامین میکنند و این به مدیران و سیاست گذاران شهری اجازه می دهد که شهر را با همکاری کامل و به شکل خودکفا شده مدیریت و اداره نمایند که این مهم با تقویت حس مشارکت جویانه مردمی و شعار معروف "شهر ما - خانه ما" که شهروندان ب شهرخود را به عنوان خانه دوم خود تلقی خواهند کرد- تجلی زیبایی می یابد!

هرچند در این بین نحوه و کیفیت هزینه و تخصیص این گونه درآمدهای شهرداریها با انتقاداتی همراه است که بایستی بر اساس خواست و نظر مردم که در واقع سهام داران واقعی شهر و شهر داریها هستند به افزایش رضایت مندی شهروندان بیش از پیش توجه گردد .

اطلاع رسانی و فرهنگ سازی نوین و خلاقانه درکنار همگرایی بیشترمردم و مدیران شهری به شکل مساوی می تواند پروسه توسعه شهری را تسریع نماید.

راستی نظر شما در این ارتباط چیست!