اعضای شورای اسلامی کوشکآقای حاج محمد باقر جلالی رئیس محترم شورای اسلامی شهر
آقای حاج محمد رضا فرهادی عضو محترم شورای اسلامی شهر -

آقای احمد مهرابی  عضو محترم شورای اسلامی شهر -

آقای رمضانعلی فرهادی عضو محترم شورای اسلامی شهر -


آقای حجت الله مهرابی عضو محترم شورای اسلامی شهر -