مدیریت منابع انسانی در عصر امروز

-مدیریت منابع انسانی در عصر امروز
 
 با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و افزایش به کارگیری اینترنت رایانه و نرم افزارهای سازمانی واحد مدیریت منابع انسانی هم باید همگام با سایر علوم پیشرفت و فناوری نوین را جایگزین روش‌های سنتی کند. در حقیقت مدیریت این واحد باید توسعه منابع انسانی را بر محور فناوری اطلاعات به سمت پیشرفت سوق دهحال اگر سازمانی خود راد با این تغییرات همراه نسازد ادامه رقابت در دنیای فعلی را نخواهد داشت.
 
 الگوهای سنتی و مدرن در مدیریت منابع انسانی
 
 دپارتمان منابع انسانی و مدیریت این واحد باید با استفاده از سیستم های الکترونیکی بتواند کلیه امور اداری مرتبط با نیروی انسانی سازمان را با ایجاد الگوهای جدید در این واحد مدیریتی انجام دهد به نحوی که کمترین میزان اتلاف وقت و همچنین تحرک را برای نیروی انسانی داشته باشد. در واقع الگوهای جدید طوری طراحی شوند تا نیروی انسانی بدون ترک محل کار خود و با استفاده از رایانه کلیه عملیات اداری خود را انجام دهد و از  مقررات دستورالعمل ها بخشنامه ها و برنامه های آموزشی و سایر اخبار سازمان معطل شود همچنین بتواند توانایی های علمی فنی و تخصصی خویش را افزایش دهد
 در روش سنتی نیروی انسانی برای انجام کلیه امور پرسنلی از قبیل دریافت فیش حقوق ماهیانه ارائه درخواست مرخصی اطلاع از احکام سازمانی بخشنامه ها و شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت باید محل کار خود را ترک نماید و به طور مستقیم با مراجعه به واحد منابع انسانی به کار می پرداخت. این روش اتلاف وقت و پایین آمدن کارایی به ویژه در سازمان‌های بزرگ را به دنبال داشت لذا ضرورت دارد مدیریت منابع انسانی با بکارگیری سیستم های الکترونیکی و رایانه و شبکه های داخل سازمانی و سایر امکانات نرم افزاری و سخت افزاری به اهداف سازمانی خود برسد.
 
مدیریت منابع انسانی( فرایند ،اهداف و وظایف)
 
 مدیریت منابع انسانی به معنای درک اهمیت منابع انسانی سازمان است که به برتری سازمان توجه به مشتری کارآفرینی کیفیت و نظایر آن شکل و معنا می بخشد در حقیقت رشد و پرورش و افزایش سطح توانایی ها و سازماندهی نیروی انسانی یک سازمان جهت رسیدن به اهداف آن سازمان در دیدگاه و سطح فکری مدیریت منابع انسانی خلاصه شده است و این سطح مدیریتی در شکست و پیروزی سازمان سهم بسزائی دارد.به طور کلی بیان کردیم که مدیریت منابع انسانی عبارت است از:
1- جذب و استخدام
2- آموزش و بهسازی
3- به کارگیری و انتصاب
4- نگهداشت منابع انسانی در جهت تحقق اهداف سازمانی
 این چهار فرآیند فرآیندهای اساسی مدیریت منابع انسانی است که باید الگوها سیستم ها و روش ها بر پایه این فرایندها طراحی شود
 
 اهداف مدیریت منابع انسانی
 
 تمام فعالیت های مدیریت منابع انسانی برای رسیدن به اهداف زیر است:
1-بهره وری بیشتر
2- رضایت شغلی بیشتر
3- بهبود کیفیت زندگی کاری
4- افزایش انگیزه
5- تحقق اهداف سازمان
 اهداف اساسی مدیریت منابع انسانی کسب نتایج مطلوب از تلاش‌های جمعی کارکنان سازمان است که می‌تواند سازمان را به اهداف اساسی خود برساند
 

 
برگرفته از کتاب کلیات و مبانی مدیریت منابع انسانی در هزاره سوم

نویسنده: مهندس مجید قربانی رنانی شهردار شهر کوشک