برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

-برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
 
 برنامه ریزی باید به اهداف استراتژیک کسب و کار پیوند داده شود .به  این معنا که برنامه ریزی و استراتژی های منبع یابی آن

دسته از استراتژی های سازمان را که منجر به مزیت رقابتی می‌شوند پشتیبانی کند.درباره برنامه ریزی منابع انسانی این امر به

معنای تصمیم گیری درباره تخصیص منابع و اولویت ها و برداشتن گام های عملی برای تحقق اهداف استراتژیک سازمان است.

انتقالی که توسط هاموندز  به مدیران منابع انسانی وارد شده این است که این مدیران نه استراتژیک هستند و نه در زمره رهبران

به شمار می آیند و به جای ارزش(مالی) کارایی را دنبال می کنند.
 
برای اطمینان از ارتباطات موثر با استراتژی لازم است یک سازمان نیاز به داشتن برنامه‌های زیر را تجدید نظر نماید:

1- برنامه ریزی شایستگی طرح شاغل

2- برنامه ریزی نیروی انسانی

3- برنامه ریزی آموزش و پرورش

4- برنامه ریزی و مدیریت خاتمه خدمت کوچک سازی و کناره گیری

به عقیده مویر سیاست‌های مرتبط با افراد نباید از دیگر جنبه های استراتژیک کسب و کار مجزا باشد و تعهد باید از بالا نشأت گیرد.

 جهت حرکت استراتژی به سمت آینده انجمن ساخت و ساز بریتانیا معیارهای اندازه گیری را برای هر جنبه از کسب و کار معرفی

کرد که عبارتند از رضایت کارمند ،رضایت مشتری، عملکرد فردی و عملکرد کسب و کار

 نتایج این امر درک کارکنان از ارزش های سازمانی و توانمند کردن آنان به تعهد به این ارزش ها بوده است

ارزشهای سازمانی یعنی اصولی که رفتار سازمان را هدایت می‌کنند.


 
برگرفته از کتاب کلیات و مبانی مدیریت منابع انسانی در هزاره سوم

نویسنده: مهندس مجید قربانی رنانی شهردار شهر کوشک