واحد بایگانی

null

سلطانی

مسئول تشکیل پرونده و امور بایگانی شهرداری کوشک

معرفی و شرح وظایف

معرفی شرح وظایف واحد بایگانی:

 • حفظ و نگهداري نامه ها، اوراق، اسناد ، مدارك و پرونده هاي عادي مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده.
 • مراقبت از افشاي محتواي نامه ه ا، اسناد و مدارك اداري، خودداري از تحویل پرونده ها، اسناد ، مدارك و مکاتبات اداري به غیر یا واحدها بدون کسب اجازه از مقام مسؤول یا مافوق.
 • پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.
 • تحویل پرونده هاي مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق.
 • صورت برداري، طبقه بندي، کد گذاري و بایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل هاي مربوط و نیاز واحدهاي ذیربط.
  بازبینی ضمائم نامه هاي وارده و صادره.
 • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه هاي وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در رایانه یا دفاتر مربوطه.
 • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست هاي متقاضیان.
 • تفکیک و توزیع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیري آنها.
 • تهیه گزارشات مورد نیاز براي مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.
بخشنامه ها

بخش نامه های امور بایگانی

راهنمای مراجعین

راهنمای مراجعین:

فرم ها

جهت دریافت فرم کلیک کنید

گزارشات
 • گزارش عملکردی شش ماهه اول سال جاری
 • گزارش عملکردی شش ماهه ذوم سال جاری
برنامه های آتی

لیست برنامه های آتی:

راه های ارتباطی
 • پست الکترونیک: shahrdari@info.ir
 • تلفن های شهرداری: 031335652410 – 03133563998
 • آدرس شهرداری: استان اصفهان- شهرشتان خمینی شهر- شهر کوشک – بلوار امام (ره)
 • سامانه پیامک: 98500054111713
فهرست